Proposition från Justitiedepartementet

Arrestantvakter och transportuppdrag Prop. 2021/22:275

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i polislagen (1984:387) som rör arrestantvakter. Syftet med förslaget är att ge Polismyndigheten bättre förutsättningar att utnyttja sina resurser effektivt och att fokusera på det polisiära grunduppdraget.

Ladda ner:

Förslaget innebär att ett förordnande att vara arrestantvakt även får avse rutinmässiga transportuppdrag. Därmed kommer förordnade arrestantvakter att kunna ges i uppdrag att transportera frihetsberövade personer. Samtidigt begränsas möjligheten att förordna arrestantvakter till väktare i auktoriserade bevakningsföretag. Det föreslås också att en väktare med ett förordnande som arrestantvakt ska ha tystnadsplikt när det gäller vissa uppgifter som han eller hon på grund av sitt uppdrag har fått veta.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Arrestantvakter och transportuppdrag

    I pro­memorian föreslås ändringar i polis­lagen (1984:387). För­slaget inne­bär att ett för­ordnande att vara arrestant­vakt även får avse transport­uppdrag. Därmed kommer för­ordnade arrestant­vakter att kunna ges i upp­drag att trans­portera frihets­berövade personer. Samtidigt begrän­sas möjlig­heten att förordna arrestant­vakter till väktare i auktori­serade bevak­nings­företag. Det före­slås också att en väktare med ett för­ord­nande som arrestant­vakt ska ha tystnads­plikt beträf­fande vissa upp­gifter som han eller hon på grund av sitt upp­drag har fått veta.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Arrestantvakter och transportuppdrag

    Regeringen föreslår ändringar i polislagen (1984:387) som rör arrestantvakter. Syftet med förslaget är att ge Polismyndigheten bättre förutsättningar att utnyttja sina resurser effektivt och att fokusera på det polisiära grunduppdraget.

Proposition (1 st)

  • Arrestantvakter och transportuppdrag

    Regeringen föreslår ändringar i polislagen (1984:387) som rör arrestantvakter. Syftet med förslaget är att ge Polismyndigheten bättre förutsättningar att utnyttja sina resurser effektivt och att fokusera på det polisiära grunduppdraget.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)