Proposition från Finansdepartementet

Förvalsalternativet inom premiepensionen Prop. 2021/22:280

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen ändringar av regleringen för Sjunde AP-fonden, som förvaltar premiepensionen åt de individer som inte själva valt fonder för sin premiepension (förvalsalternativet).

Ladda ner:

Förslagen är i huvudsak följande.

 • Det klargörs att målet för Sjunde AP-fondens förvaltning av fonder är detsamma som målet för premiepensionssystemet i stort. Målet är alltså att förvalsalternativet inom premiepensionen ska utgöra ett pensionssparande av hög kvalitet som ger en trygg pension. Det innebär – att pensionssparandet bör ge en avkastning som är tydligt högre än förändringen av inkomstindex men utan garantier för avkastningen, och – att avkastningsmålet under utbetalningstiden efter hand ska ha en minskad betydelse till förmån för allt mer förutsägbara och stabila utbetalningar.
 • Det införs ett hållbarhetsmål för Sjunde AP-fondens fondförvaltning som innebär att förvaltningen ska ske på ett föredömligt sätt. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att det görs avkall på det övergripande målet för placeringsverksamheten.
 • Placeringsreglerna för Sjunde AP-fondens fondförvaltning justeras bl.a. på så sätt att möjligheterna att placera medel i illikvida tillgångar utökas.

I propositionen behandlas därutöver frågor om Finansinspektionens tillsyn över Sjunde AP-fonden och om meddelarfrihet för uppgifter inom APfondernas investeringsverksamhet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Förvalsalternativet inom premiepensionen

  I promemorian föreslås ett övergripande mål för förvalsalternativet för premiepensionen och ändringar av placeringsreglerna i syfte att nå målet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Förvalsalternativet inom premiepensionen

  I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar av regleringen för Sjunde AP-fonden, som förvaltar premiepensionen åt de individer som inte själva valt fonder för sin premiepension (förvalsalternativet).

Proposition (1 st)

 • Förvalsalternativet inom premiepensionen

  I propositionen föreslår regeringen ändringar av regleringen för Sjunde AP-fonden, som förvaltar premiepensionen åt de individer som inte själva valt fonder för sin premiepension (förvalsalternativet).