Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Bolags rörlighet över gränserna inom EU Prop. 2021/22:286

Publicerad

Regeringen föreslår att reglerna om aktie­bolags möjlighet att genomföra gräns­över­skridande fusioner (samman­slagningar) ska utvecklas. Dessutom ska det införas möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och gräns­över­skridande ombild­ning av aktie­bolag. Regel­verken för gräns­över­skridande delningar och ombild­ningar ska i hög grad utformas med regel­verket för gräns­över­skridande fusioner som förebild. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

Ladda ner:

Förslagen innebär att det öppnas fler möjligheter för aktie­bolag att omstruktu­rera sig över nations­gränserna inom EU och EES. För att motverka att de gräns­över­skridande förfarandena används för brotts­liga eller otillbörliga ändamål, eller för att kränka arbets­tagarnas rättig­heter, föreslår regeringen att myndig­hets­kontrollen vid förfarandena utökas. Bolags­verket föreslås få en central roll i denna kontroll och ska samråda med andra myndigheter.

Genom förslagen stärks arbets­tagarnas rätt till information och medverkan vid gräns­över­skridande förfaranden.

Regeringen föreslår vidare bland annat att det ska införas en rätt för aktieägare som röstar mot ett gräns­över­skridande förfarande att få sina aktier inlösta av bolaget, mot en ersättning som erbjuds av bolaget. En talan om inlösen eller om högre ersättning än den erbjudna ska prövas av allmän domstol. Flera av förslagen gäller även för ekonomiska föreningar och för finansiella företag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU

  En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-regler om bolags gränsöverskridande rörlighet som nyligen antagits.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Bolags rörlighet över gränserna

  Medlemsstaterna i Euro­peiska unionen har enats om ett över­gripande regel­verk som syftar till att under­lätta bolags rörlig­het över nations­grän­serna inom unionen. Regel­verket ställer krav på att med­lems­sta­terna harmo­ni­serar sina bestäm­melser om när framför allt aktie­bolag kan ombil­das, fusio­neras eller delas över nations­grän­serna.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Bolags rörlighet över gränserna inom EU

  Regeringen föreslår att reglerna om aktiebolags möjlig­het att genomföra gräns­över­skridande fusioner (samman­slagningar) ska utvecklas. Dess­utom ska det införas möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och gränsöverskridande ombildning av aktiebolag. Regelverken för gräns­över­skridande delningar och ombild­ningar ska i hög grad utformas med regel­verket för gräns­över­skridande fusioner som förebild. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

Proposition (1 st)

 • Bolags rörlighet över gränserna inom EU

  Regeringen föreslår att reglerna om aktie­bolags möjlighet att genomföra gräns­över­skridande fusioner (samman­slagningar) ska utvecklas. Dessutom ska det införas möjlig­heter till gräns­över­skridande delning och gräns­över­skridande ombild­ning av aktie­bolag. Regel­verken för gräns­över­skridande delningar och ombild­ningar ska i hög grad utformas med regel­verket för gräns­över­skridande fusioner som förebild. Förslagen bygger på ett EU-direktiv.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (10 st)

Laddar...