Proposition från Finansdepartementet

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation Prop. 2022/23:11

Publicerad

Regeringen föreslår att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation.

Ladda ner:

Dessutom ska vissa hänvisningar till aktiebolagslagen, förkortad ABL, i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (stämpelskattelagen) och i kupongskattelagen ändras. Ändringarna föranleds av de ändringar i aktiebolagslagen som enligt regeringens förslag i propositionen Bolags rörlighet över gränserna inom EU (prop. 2021/22:286) ska träda i kraft den 31 januari 2023.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023 och tillämpas, i
fråga om stämpelskattelagen, på förvärv som görs efter den 30 januari
2023 och, i fråga om kupongskattelagen, på utbetalning av delningsvederlag till aktieägare som görs efter den 30 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)