En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna ID-nummer: Skr. 2001/02:83

Ansvarig: Kulturdepartementet, Regeringen

Skrivelsen innehåller en treårig nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna. Genom handlingsplanen lägger regeringen grunden för ett mer samlat synsätt på mänskliga rättigheter i Sverige.

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för bakgrunden till och syftet med handlingsplanen, vad som i detta sammanhang avses med de mänskliga rättigheterna, svenska förpliktelser på området och regeringens långsiktiga mål avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.

Därefter redogörs för olika aktörers roll i arbetet med de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Vidare redogörs för vissa prioriterade frågor i vårt fortsatta arbete med att förbättra främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna och för hur vi avser att arbeta vidare bl.a. med frågan om utbildning om mänskliga rättigheter.

I skrivelsen redovisar regeringen sin avsikt bland annat

– att stärka den institutionella kompetensen inom Regeringskansliet,
– att med jämna mellanrum återkomma till riksdagen för att redovisa
arbetet med mänskliga rättigheter på nationell nivå,
– att överväga möjligheterna att på lämpligt sätt ytterligare
uppmärksamma vissa myndigheter på deras ansvar för mänskliga
rättigheter,
– att ge ett antal myndigheter i uppdrag att utbilda sin personal om de
mänskliga rättigheterna samt
– att låta ta fram material om mänskliga rättigheter.

Slutligen behandlas en informationsstrategi samt uppföljning och
utvärdering av handlingsplanen.