Skrivelse från Socialdepartementet

Ett Sverige för barn - redogörelse för regeringens barnpolitik Skr. 2005/06:206

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen lämnas en redogörelse för regeringens barnpolitik, innefattande det strategiska arbetet för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen. I skrivelsen redovisas huvudsakligen aktuella, pågående initiativ och åtgärder - såväl strategiska som sakpolitiska - för barns och ungas rättigheter och intressen inom olika områden som rör deras liv. Vidare redogörs för regeringens överväganden utifrån de slutsatser och rekommendationer som FN:s kommitté för barnets rättigheter har lämnat i samband med sin granskning av Sveriges tredje rapport om åtgärder och framsteg för att genomföra barnkonventionen. I skrivelsen lämnas även en redovisning av Socialstyrelsens utvärdering av effekterna av lagen (2001:449) om omskärelse av pojkar.