Skrivelse från Socialdepartementet

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och grunden för en strategi framåt Skr. 2009/10:166

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för arbetet med att genomföra den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare och hur arbetet har utvecklats sedan den antogs år 2000. Regeringen bedömer att arbetet etablerat en grund för handikappolitiken och att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning förbättrats inom flera samhällssektorer. Dock återstår arbete innan personer med funktionsnedsättning kan delta i samhällets alla delar på lika villkor. Regeringen menar att kopplingen till arbetet med mänskliga rättigheter stärkts. Regeringens ambition är att ytterligare stärka det perspektivet.

De övergripande mål som presenterades i den nationella handlingsplanen ligger fast.

För arbetet mot de övergripande handikappolitiska målen tänker regeringen utforma en strategi inför 2011 som sträcker sig fem år framåt med uppföljningsbara mål och tydliga roller i genomförandet. Övergripande inriktningsmål inom prioriterade områden presenteras i skrivelsen.