Riksrevisionens rapport 2011:1 Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen Skr. 2010/11:134

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om regeringen, Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har arbetat för att de säsongsarbetslösas tid i arbetslöshet inte ska bli onödigt lång.

Riksrevisionen anser att Arbetsförmedlingen skulle kunna bidra till att korta de säsongsarbetslösas tid utan arbete genom att ge större tillgång till program och ställa högre krav på aktivt arbetssökande. De säsongsarbetslösa är få i förhållande till övriga arbetslösa men Riksrevisionens granskning visar att det finns ekonomiska vinster för samhället om gruppen arbetar heltid hela året.

Riksrevisionens rapport visar att arbetslöshetsersättning inte lämnas felaktigt till denna grupp, och att gruppen som sådan minskar över tid.

Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har lämnat synpunkter på rapporten. Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelser.

Regeringen har inte för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.