Skrivelse från Miljödepartementet

Riksrevisionens granskning av klimatinsatser utomlands - statens inköp av utsläppskrediter Skr. 2010/11:157

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Klimatinsatser utomlands – statens inköp av utsläppskrediter (RiR 2011:8). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.