Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk i budgetpropositionen för 2011 Skr. 2010/11:148

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Tydlighet och transparens i budgetpropositionen för 2011? – Redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk (RiR 2011:11).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende redovisningen av kommunsektorns finanser och uppföljningen av sysselsättningspolitiken. Regeringen har redan genomfört eller planerar att genomföra större delen av de åtgärder som Riksrevisionen rekommenderar.

Regeringen instämmer däremot endast delvis i Riksrevisionens iakttagelser när det gäller uppföljningen av överskottsmålet och tillämpningen av utgiftstaket. På dessa områden avser regeringen inte att vidta några åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer.