Skrivelse från Försvarsdepartementet

Regeringens skrivelse: Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten Skr. 2011/12:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Leverans på utsatt tid? – En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten (RiR 2011:13). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som kommer att
vidtas med anledning av rapporten.

I likhet med Riksrevisionen konstaterar regeringen att redovisningen till riksdagen av materielförsörjningsfrågor kan förbättras. Ett arbete pågår inom Regeringskansliet med att se över materielförsörjningsprocessen samt föreslå en samlad styrning av materielförsörjningen. Med anledning av Riksrevisionens rapport avser regeringen att för de berörda myndigheterna förtydliga kraven på materielredovisningen till regeringen.

Vidare konstaterar regeringen att förseningar i materielförsörjningen kan begränsa förutsättningarna för ett effektivt resursutnyttjande och att leveranssäkerheten är viktig såväl inför beslut som under pågående materielanskaffning. Med den nya inriktningen av materielförsörjningen bedömer regeringen att förutsättningarna för en förbättrad leveranssäkerhet har ökat.