Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters tjänsteexport Skr. 2011/12:52

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Brister i regeringens styrning av myndigheternas tjänsteexport

Torsdagen den 22 december 2011 beslutade regeringen att till Sveriges riksdag överlämna skrivelsen 2011/12:52 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters tjänsteexport.

I skrivelsen bedömer regeringen Riksrevisionens rapport. Regeringen delar Riksrevisionens syn att det finns brister i regeringens styrning av myndigheternas tjänsteexport. I det stora hela instämmer regeringen i Riksrevisionens bedömning att det finns problem som måste lösas genom förstärkt och tydligare styrning.

Däremot delar regeringen inte Riksrevisionens bedömning att Ekonomistyrningsverket bör få utökat ansvar för samråd av avgifter för tjänsteexport och insamling av statistik. De åtgärder regeringen tänker vidta för att utveckla styrningen är tillräckliga, menar regeringen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition