Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om stabilitetsfonden Skr. 2011/12:71

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i sin granskningsrapport Stabilitetsfonden - Gör den skäl för namnet? (RiR 2011:26).

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens iakttagelser. Detta gäller framför allt slutsatsen om att utformningen av den nuvarande målnivån kan behöva modifieras. Riksrevisionens rekommendation i denna del är dock i allt väsentligt under utredning av Finanskriskommittén. Regeringen kommer inleda en översyn av om det finns anledning att återkomma till riksdagen med förslag om att placera de ersättningar och avgifter som inbetalas till stabilitetsfonden på ett annat sätt än på ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

Inom övriga områden avser regeringen inte vidta några åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskning. Regeringen konstaterar bl.a. att den i granskningsrapporten redovisade slutsatsen att det finns en risk för att skattebetalarna kommer att stå för cirka hälften av stabilitetsfonden är baserad på antagandet att kreditinstituten ska upphöra med att betala stabilitetsavgifter när den i förarbetena omnämnda målnivån för stabilitetsfonden uppnås. Något sådant uttalande har regeringen emellertid inte gjort. Regeringen är av uppfattningen att samtliga institut som omfattas av det system som införts för att säkerställa ett skydd för den finansiella stabiliteten, ska fortsätta att betala stabilitetsavgifter.
________________________________________________________________

Riksdagen fattade den 7 juni 2012 beslut om skrivelsen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.