Skrivelse från Näringsdepartementet

Regeringens skrivelse: Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag Skr. 2012/13:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Regelförenkling för företag - regeringen är fortfarande långt ifrån målet (RiR2012:6). Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med att förenkla för företagen under perioden 2006–2010. Hösten 2011 presenterade regeringen en delvis förändrad inriktning för förenklingsarbetet. Målsättningen med arbetet är fortsatt att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag. För att nå målet har förenklingsarbetet breddats för att fånga fler aspekter av företagens vardag och de utmaningar företagare ställs inför och därigenom ytterligare förstärka det positiva trendbrott när det gäller regelbördan som skett sedan 2006. En redogörelse för det fortsatta förenklingsarbetet lämnas i skrivelsen, eftersom det har betydelse för regeringens såväl som riksdagens bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gör.