Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete Skr. 2013/14:35

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning och Arbetsförmedlingens arbete för att stödja ungdomars etablering på arbetsmarknaden fungerar effektivt och hur dessa insatser samspelar med kommunernas insatser för ungdomar.

Granskningen visar att statens stöd för ungdomars etablering på arbetsmarknaden kan förbättras och att Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar kan bli effektivare. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen analyserar om regelverket hindrar tidiga och individuella insatser och om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun är tillräckligt tydlig.

Arbetsförmedlingen rekommenderas att utveckla arbetet för att nå de ungdomar som inte är inskrivna. Arbetsförmedlingen rekommenderas vidare att utveckla metodstöd för tidiga individuella bedömningar och aktiv matchning före inträdet i jobbgarantin för ungdomar. Arbetsförmedlingen rekommenderas slutligen att utreda möjligheten att ingå överenskommelser med kommuner som kan möjliggöra praktikplatser.

Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens bedömning att statens stöd för ungdomars etablering på arbetsmarknaden kan förbättras och att Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar kan bli effektivare. Arbetsförmedlingens nya arbetssätt som infördes 2012 innebär bland annat att ungdomar kan få individanpassat stöd tidigt i arbetslösheten.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att säkerställa att det nya arbetssättet följs. Vidare avser regeringen att presentera en ungdomspolitisk proposition under 2014.

I propositionsarbetet bereds för närvarande förslag som syftar till att förbättra register, statistik och uppföljningen av det kommunala informationsansvaret för ungdomar som inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt en gymnasieutbildning. Såsom aviserats i budgetpropositionen för 2014, avser regeringen att ge ett gemensamt uppdrag till Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen om hur samverkan mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen kan utformas.

Riksrevisionens granskning är ett viktigt underlag i Arbetsförmedlingens fortsatta utvecklingsarbete för att bidra till ungdomars arbetsmarknadsetablering. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.