Skrivelse från Finansdepartementet

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013 Skr. 2013/14:139

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redogörs för verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013. Skrivelsen behandlar de internationella finansiella institutionernas övergripande roll i den internationella ekonomin, t.ex. hur deras verksamhet har påverkats i efterdyningarna av den globala ekonomiska och finansiella kris som bröt ut 2008. Vidare behandlas de frågor som har präglat institutionerna under verksamhetsperioden: institutionernas övervakning av den globala ekonomin och enskilda länders ekonomiska politik, institutionernas utlåning och resurssituation, en rad sektorsövergripande och utvecklingspolitiska frågor, som jämställdhet samt miljö- och klimatfrågor, och institutionella frågor, som styrnings- och inflytandefrågor. Avslutningsvis redogörs för den förväntade inriktningen på institutionernas verksamhet de närmaste åren.