Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa Skr. 2013/14:252

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om syftena med förändringen av villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa har uppfyllts och utvärderat om regeringens målsättning med förändringen har uppnåtts.

Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) har i uppdrag att göra en översyn av den nuvarande deltidsbegränsningen. Kommittén ska lämna sitt slutbetänkande senast den 31 januari 2015.

Regeringen avser att invänta slutbetänkandet innan några eventuella åtgärder vidtas när det gäller deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen.

I övrigt har regeringen inte för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen anser därmed att granskningsrapporten är slutbehandlad.