Skrivelse från Finansdepartementet

Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Skr. 2014/15:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen aviseras kommande förslag om ändring av reglerna om vad som avses med uttag i näringsverksamhet. Syftet med det kommande förslaget är att säkerställa att utgången av ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen inte leder till att det uppkommer ett rättsläge som skulle medföra en betydande risk för ett mycket stort skattebortfall. Det föreligger enligt regeringens mening särskilda skäl för att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa det kommande förslaget från och med dagen efter överlämnandet av denna skrivelse, det vill säga från och med den 12 december 2014.