Skrivelse från Utrikesdepartementet

Strategisk exportkontroll 2014 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2014/15:114

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2014. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den export som har förekommit under år 2014. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)