Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om transparensen i skrivelsen Årsredovisning för staten 2014 Skr. 2015/16:42

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som
Riksrevisionen har gjort i rapporten Transparensen i Årsredovisning för
staten 2014 (RiR 2015:9).

I rapporten pekar Riksrevisionen på ett antal områden på vilka årsredovisningen för staten kan förbättras. Det gäller bl.a. hur övergångseffekter till följd av ändrade redovisningsprinciper ska hanteras, hur uppföljningen av det finansiella sparandet sker samt hur tillgångar och skulder i statens balansräkning redovisas.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det finns
möjligheter till vissa förtydliganden i årsredovisningen för staten.
Regeringen avser därför även fortsättningsvis, inom ramen för budgetlagens bestämmelser, löpande förtydliga redovisningen och förbättra transparensen i årsredovisningen för staten.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.