Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar Skr. 2015/16:61

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statens finansiella tillgångar – något att räkna med? (RiR 2015:16). Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen har anfört om behovet av transparens och tydlighet i redovisningen av statens nettoförmögenhet. Regeringen har redan genomfört vissa åtgärder och arbetar kontinuerligt med att förbättra redovisningen i den riktning som Riksrevisionen rekommenderar.