Skrivelse från Utrikesdepartementet

Politik för hållbart företagande 2015/16:69

Publicerad

Regeringen har aviserat en mer ambitiös politik för hållbart företagande. I denna skrivelse redovisas regeringens syn på en rad av frågor kopplade till ett hållbart företagande, såsom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption, men också jämställdhet, barnrättsperspektivet, mångfald, affärsetik och beskattning.

Ladda ner:

I skrivelsen görs klart att hållbart företagande inte bara är en självklar del av näringspolitiken utan också en del av många andra områden, såsom finansmarknadspolitiken, miljöpolitiken, regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken, handelspolitiken och biståndspolitiken.

Av skrivelsen framgår även regeringens förväntningar på företagens hållbarhetsarbete och rekommendationer om hur arbetet bör bedrivas.

Skrivelsen har utarbetats med stöd av en interdepartemental arbetsgrupp i Regeringskansliet och efter dialog med intressenter – företag, myndigheter, fackföreningar, civilsamhället, akademi m.fl.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition