Skrivelse från Utrikesdepartementet

Regeringens exportstrategi 2015/16:48

Publicerad

Regeringen har i dialog med näringslivet tagit fram en exportstrategi, vilken beslutades av regeringen den 24 september 2015. Med exportstrategin tar regeringen sig an de utmaningar som den svenska utrikeshandeln står inför.

Ladda ner:

Exportstrategin ska bidra till regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Målen i strategin är att:

  • öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP
  • öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister
  • öka andelen exporterande företag
  • öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition