Skrivelse från Utrikesdepartementet

Nordiskt samarbete 2015 Skr. 2015/16:90

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2015 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition