Skrivelse från Finansdepartementet

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2015/16:102

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av utvecklingen av ekonomin i kommunerna och landstingen de senaste åren. Vidare beskrivs utvecklingen av de statliga bidragen till kommunsektorn.

Redovisningen av den kommunala ekonomin omfattar i huvudsak
resultatutvecklingen för kommuner och landsting. Vidare redovisas
kommunernas och landstingens tillgångar och skulder samt hur dessa utvecklats över tid.

I redovisningen av de statliga bidragen beskrivs omfattningen och
utvecklingen av samt villkoren och, i den mån sådana uppgifter finns,
resultaten för de riktade statsbidragen till kommunerna och landstingen
2015. Vidare lämnas en fördjupad redovisning av de riktade bidrag som
avser hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt ett antal av de bidrag som avser skolväsendet.