Skrivelse från Finansdepartementet

Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Skr. 2016/17:38

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen aviseras kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. Bestämmelserna föreslås ändras på så sätt att en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde ska vara fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Syftet med förslaget är att motverka viss skatteplanering som i dags-läget är vanligt förekommande. Skatteplaneringen går ut på att, i stället för att avyttra en fastighet direkt till förvärvaren, paketera fastigheten i ett bolag genom gåva och avyttra andelarna i bolaget till förvärvaren. Eftersom fastighetsägaren enligt nuvarande regler vid en sådan paketering skattefritt kan få en ersättning som nästan motsvarar fastighetens taxeringsvärde kan reglerna utnyttjas på ett sätt som inte är avsett.

Den skatteplanering som förslaget avser att motverka medför ett betydande skattebortfall. Om åtgärder inte omedelbart vidtas finns det stor risk för att detta skattebortfall fortsätter.

Det finns därför enligt regeringens mening särskilda skäl att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa det kommande förslaget från och med dagen efter dagen för överlämnandet av denna skrivelse till riksdagen, dvs. från och med den 28 oktober 2016.