Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare Skr. 2016/17:40

Publicerad

Ladda ner:

Riksrevisionen har i rapporten Skyddet för pensionsspararna – och pensionsbolagens investeringar i säkerställda obligationer (RiR 2016:7) redovisat sin granskning av reglering och tillsyn över den särskilda förmånsrätt som ska skydda pensionssparare respektive investerare av säkerställda obligationer. Granskningen avser åren 2006–2013 och berör pensionsbolag som utlovar garanterade pensionsbelopp och banker som ger ut säkerställda obligationer. Även den ekonomiska kopplingen mellan pensionsbolag och banker har undersökts. Syftet med granskningen är att bedöma om regeringens och Finansinspektionens agerande under denna tidsperiod har svarat mot målet om ett högt konsumentskydd.

Riksrevisionen anser att regeringen och Finansinspektionen i sitt agerande under aktuell period inte i tillräckligt hög grad beaktade att finansiell reglering påverkar obligationsmarknaden, att skyddet av förmånsrätten är beroende av värderingsregler och att Finansinspektionens tillsyn behöver motsvara behovet att skydda förmånsrätten. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att säkerställa att den konsekvensanalys som görs i samband med att förslag om finansiell reglering lämnas till riksdagen inkluderar analyser av hur efterfrågan på obligationer och andra värdepapper kan påverkas av förslagen, att en utvärdering görs av vilka effekter som reglering och andra åtgärder från staten har haft för pensionsbolagen i deras roll som motparter vid statens och bankernas utgivning av obligationer och att en översyn av lagen om utgivning av säkerställda obligationer med fokus på att stärka skyddet av investerarnas förmånsrätt görs.

Regeringen ser det som viktigt att dra lärdom av de insatser som genomfördes under granskningsperioden för att förebygga nya kriser. Detta gäller även vilka effekter vid denna tidsperiod som reglering och andra åtgärder från statens sida hade för pensionsbolagen i deras roll som motparter vid statens och bankernas utgivning av obligationer. I det sammanhanget bör effekterna av åtgärderna för den särskilda förmånsrätten uppmärksammas. Regeringen anser inte att det för tillfället är nödvändigt att genomföra en översyn av lagen om utgivning av säkerställda obligationer. Finansinspektionen har sedan finanskrisen löpande tilldelats ökade befogenheter samt ökade resurser. Vidare har regleringen inom området skärpts. En annan anledning är att det inom EU-kommissionen pågår ett arbete med att se över och i slutet av 2016 komma med förslag till ändringar i EU-regelverket som kommer att påverka marknaden för säkerställda obligationer.