Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering Skr. 2016/17:54

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Den offentliga förvaltningens digita-lisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning? (RiR 2016:14).

Riksrevisionen drar i sin granskningsrapport slutsatsen att de offentliga aktörerna huvudsakligen inte driver utvecklingen av e-förvaltningen i enlighet med regeringens mål och att de själva kan göra mer för att utveckla förvaltningen. Enligt myndigheten har vidare utvecklingen av e-förvaltningen inte varit kostnadseffektiv, vilket berott på att styrningen varit kortsiktig, delegerad och präglad av ett bristande helhetsansvar. Riksrevisionen anser mot denna bakgrund att regeringen behöver stärka sitt grepp om utvecklingen av e-förvaltningen och styra denna mer långsiktigt.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att e-förvaltning är ett område där styrningen bör stärkas. Regeringen presenterade därför i budgetpropositionen för 2015 en fyraårig satsning på att förstärka styr-ningen och samordningen av e-förvaltningen (prop. 2014/15:1 utg. omr. 22). Regeringen har inom ramen för denna satsning vidtagit en rad åtgärder.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.