Skrivelse från

Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning Skr. 2016/17:87

Publicerad

Riksrevisionen har granskat hur Arbetsförmedlingen styr, använder och följer upp insatsen Förberedande och orienterande utbildning.

Ladda ner:

Granskningen visar att Arbetsförmedlingens styrning ger arbetsförmedlarna utrymme att använda Förberedande och orienterande utbildning på ett flexibelt sätt men att det stöd som erbjuds förmedlarna inte främjar hushållning med resurserna och att analysen vid upphandling kan stärkas. Vidare framgår att deltagarna har en svagare ställning på arbetsmarknaden jämfört med andra inskrivna vid Arbetsförmedlingen och att denna typ av förberedande insats används allt mer. Slutligen konstateras att uppföljningen och analysen av insatserna kan stärkas och att det finns brister i dokumentation och utvärdering.

Riksrevisionens rekommenderar Arbetsförmedlingen att i analysen vid upphandling av förberedande och orienterande utbildningar även beakta ekonomiska konsekvenser av de vägval myndigheten gör. Övriga rekommendationer berör vikten av att Arbetsförmedlingen följer upp, analyserar och bedömer insatserna mer systematiskt.

Riksrevisionens granskning är ett viktigt bidrag till det utvecklingsarbete med avseende på styrning, användning och uppföljning av Förberedande och orienterande utbildning som Arbetsförmedlingen har inlett. Det är angeläget att Arbetsförmedlingen beaktar och tar till vara den effektiviseringspotential rörande dessa insatser som Riksrevisionen har identifierat. Regeringen kommer att noga följa myndighetens fortsatta arbete med frågorna.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.