Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader Skr. 2016/17:65

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och slutsatser i rapporten Internationella jämförelser av inkomstskillnader – Sveriges möjlighet att bidra med statistik (RIR 2016:24).

Riksrevisionen bedömer i rapporten att en ny sekretessbrytande be-stämmelse behöver införas för att Statistiska centralbyrån (SCB) ska kunna lämna ut uppgifter om svenska inkomstförhållanden till den organisation som driver den internationella forskardatabasen Luxembourg Income Study (LIS).

Regeringen avser att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att ge SCB rättsliga förutsättningar att leverera uppgifter till LIS.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.