Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2016 ID-nummer: Skr. 2016/17:103

Ansvarig: Regeringen, Statsrådsberedningen

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

Ladda ner: