Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017 Skr. 2016/17:138

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som
Riksrevisionen har gjort i rapporten Granskning av budgetpropositionen
för 2017 (RiR 2016:27). Regeringen instämmer delvis i det som Riksrevisionen har framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen och arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionen i den riktning som myndigheten rekommenderar, bl.a. när det gäller beräkningarna av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet och redovisningen av riskerna för de offentliga finanserna. Regeringen delar dock inte Riksrevisionens bedömningar avseende förutsättningarna för budgetberäkningarna, behovet av ett riktmärke för det finansiella sparandet 2018 och motiveringen av utgiftstakets nivå.