Skrivelse från Finansdepartementet

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2016/17:102

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av utvecklingen av ekonomin i kommunerna och landstingen de senaste åren. Vidare beskrivs utvecklingen av de statliga bidragen till kommunsektorn. En översiktig redovisning görs även av den demografiska utvecklingen 2000–2016 i riket, landstingen och kommunerna.

Redovisning av den kommunala ekonomin omfattar i huvudsak
resultatutvecklingen för kommunerna och landstingen. Vidare redovisas
kommunernas och landstingens tillgångar och skulder samt hur dessa
utvecklats över tid.

I redovisningen av de statliga bidragen beskrivs omfattningen och utvecklingen av dessa samt villkoren och, i den mån sådana uppgifter
finns, resultaten för de riktade statsbidragen till kommunerna och landstingen 2016. Vidare lämnas en fördjupad redovisning av de riktade bidragen inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolväsendet.