Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016 ID-nummer: Skr. 2016/17:130

Ladda ner:

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) verksamhet t.o.m. 2016. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar för 2016 och en utvärdering av AP-fondernas verksamhet sedan 2001. Skrivelsen överlämnas årligen till riksdagen senast den 1 juni.

Under 2016 uppgick det samlade resultatet för Första–Fjärde och Sjätte
AP-fonderna (buffertfonderna) till 118 miljarder kronor efter kostnader.
Det motsvarar en avkastning på 9,7 procent, vilket är högre än den
genomsnittliga avkastningen sedan 2001. Det samlade kapitalet i
buffertfonderna uppgick till 1 321 miljarder kronor vid utgången av
2016. Utvecklingen på de finansiella marknaderna har stor betydelse för
buffertfondernas avkastning. De senaste fem årens goda börsutveckling
har gett ett starkt bidrag till resultatutvecklingen.

Buffertfondernas genomsnittliga avkastning sedan nuvarande system
infördes 2001 har varit 5,6 procent per år. Det överstiger mer än väl
inkomstindex som under samma period ökat med 3,0 procent per år.
Buffertfonderna har därmed bidragit positivt till den långsiktiga
finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet, vilket var
avsikten när det nuvarande AP-fondssystemet infördes 2001.
Inkomstindex ligger till grund för uppräkningen av skulden i
inkomstpensionssystemet.