Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna Skr. 2016/17:189

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och
rekommendationer som Riksrevisionen har redogjort för i granskningsrapporten Internrevisionen vid myndigheter – En funktion som behöver stärkas (RiR 2017:5).

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att internrevisionen
vid myndigheterna ska ha tillräckliga förutsättningar för att
bidra till en god intern styrning och kontroll hos myndigheterna. Riksrevisionens rekommendationer innebär dock bl.a. att internrevisionen i staten skulle skilja sig från vad som följer av internationella standarder för god internrevisionssed. Regeringen anser inte att detta är lämpligt. Enligt regeringen bör vidare ramverket för intern styrning och kontroll även fortsättningsvis i hög grad vara verksamhetsanpassat och bygga på att myndigheternas ledningar tillämpar regelverket så att det passar förutsättningarna för den egna myndighetens verksamhet. Regeringen avser därför inte följa Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen avser dock även fortsättningsvis säkerställa att internrevisionen vid myndigheterna har goda förutsättningar för sitt arbete.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är
slutbehandlad.