Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap och hantering Skr. 2016/17:206

Publicerad

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som framgår av Riksrevisionens rapport Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap och planering (RiR 2017:4).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om Migrationsverket, övriga ansvariga myndigheter och regeringen hade beredskap för en situation med många asylsökande och hur situationen hanterades. Riksrevisionen anser sammantaget att Migrationsverket och övriga samhällsaktörer i stort sett lyckades klara att ta emot och ordna tak över huvudet för det stora antalet asylsökande. Samtidigt uppstod fall där grundläggande mål för samhällets beredskap som liv, hälsa och rättssäkerhet utmanades. Det gäller särskilt ensamkommande barn. Riksrevisionen anser också att samverkan mellan ansvariga myndigheter brast, bland annat på grund av bristande kunskap eller oklarheter kring regelverk hos de inblandade aktörerna. Vidare anser Riksrevisionen att beredskapen var begränsad för en så komplex och utdragen situation som flyktingsituationen hösten 2015. Migrationsverket och andra myndigheter hade inte övat för ett så stort antal flyktingar och ett sådant scenario hade heller inte tagits upp i myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser.

Riksrevisionen lämnar fem rekommendationer till regeringen. Regeringen instämmer i flera av iakttagelserna.

I granskningsrapporten avrapporterar Riksrevisionen även en separat granskning av lärdomar från flyktingsituationen under 90-talet.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.