Skrivelse från Socialdepartementet

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016 Skr. 2016/17:211

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och redovisar hur Arvsfondsdelegationen under 2016 fördelat pengar ur fonden.

Ladda ner:

Regeringen redogör för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling. Den analyserar även hur stöd inom olika verksamhetsområden fördelats. I skrivelsen anges också områden som regeringen menar bör prioriteras i framtida fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden