Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration Skr. 2017/18:33

Publicerad

I skrivelsen redovisas regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten Kommunersättningar för migration och integration – ett ogenomtänkt system (RiR 2017:10).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat hur systemet med kommunersättningar inom integration och migration fungerar i praktiken på grund av att dessa utgifter ökat kraftigt de senaste åren.

Riksrevisionens samlade slutsats är att ersättningssystemet framstår som omotiverat detaljerat och att avvägningen mellan träffsäkerhet och enkelhet därför bör ses över.

Riksrevisionen pekar på att vissa förändringar och förenklingar gjorts i regelverket för ersättningar till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn och unga. De huvudsakliga förändringarna som trädde i kraft den 1 juli 2017 består av att ersättningarna schabloniseras och utbetalas utan ansökningsförfarande. Riksrevisionen menar att denna lösning skulle kunna tillämpas i betydligt högre utsträckning även för andra ersättningar.

Regeringen delar Riksrevisionens övergripande bedömning att kommunersättningarna för migration och integration är för detaljerade och administrativt betungande och att de i ännu högre utsträckning än idag borde schabloniseras och förenklas. Regeringen beslutade den 5 november 2015 att tillsätta en utredning, Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända (dir. 2015:107). Mottagandeutredningen (2015:02) har i uppdrag att utreda och lämna förslag vad gäller bl.a. statlig ersättning till kommuner och landsting där det i uppdraget även ingår att föreslå hur schablonersättning kan användas i större utsträckning.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.