Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata Skr. 2017/18:46

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och
rekommendationer som Riksrevisionen redovisat i rapporten Tillgänglighet till SCB:s registerdata – en fråga om prioriteringar (RiR 2017:14).

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över principen om full kostnadstäckning när det gäller avgifterna för registerdata. Avgifterna bör enligt myndigheten som utgångspunkt endast täcka de direkta kostnaderna för administration och handläggning av beställningarna. En sådan förändring skulle innebära att SCB gavs likartade förutsättningar som andra statistikansvariga myndigheter att prissätta registerdata. Riksrevisionen rekommenderar vidare regeringen att överväga hur resultatet av Vetenskapsrådets arbete med att förbättra tillgängligheten till registerdata för forskningsändamål ska utvecklas och förvaltas i ett längre perspektiv. Rådet har bl.a. utvecklat ett metadataverktyg med in-formation om vilken typ av data som finns i de olika registren. En ökad användning av detta verktyg skulle kunna medföra betydande effektiviseringsvinster för såväl forskarsamhället som de registerhållande myndigheterna.

Regeringen har under mandatperioden vidtagit flera åtgärder i syfte att förbättra tillgången till svenska offentliga register, bl.a. genom uppdrag till SCB och Vetenskapsrådet om åtgärder för förbättrad tillgänglighet registerdata. Först sedan effekterna av de åtgärder som myndigheterna vidtagit har utvärderats är regeringen beredd att överväga ytterligare åtgärder för att förbättra tillgängligheten till registerdata.

Med detta anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...