Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation Skr. 2017/18:50

Publicerad

Denna skrivelse har utarbetats med anledning av Riksrevisionens rapport Från spår till bevis – Polisens forensiska organisation (RIR 2017:16).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat den forensiska verksamheten inom Polismyndigheten för att se om den på ett effektivt sätt bidrar till att brott klaras upp. Riksrevisionen menar att de forensiska metoderna till stora delar används effektivt och konstaterar att det forensiska arbetet i allmänhet anses hålla hög kvalitet. På grund av bl.a. brister i beställningarna av forensiska undersökningar blir handläggningstiderna dock långa, vilket skapar en ineffektiv resursanvändning i hela rättskedjan. Riksrevisionen bedömer också att Polismyndigheten använder en allt för stor del av sin arbetstid till att manuellt föra över information mellan olika ärendehanteringssystem som med fördel skulle kunna vara sammankopplade elektroniskt i stället.

Med anledning av granskningen lämnar Riksrevisionen ett antal rekommendationer till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Polismyndigheten har påbörjat ett arbete för att omhänderta dessa.

Regeringen anser att Riksrevisionens granskning är ett värdefullt bidrag i Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens pågående effektiviseringsarbete för en snabbare forensisk process. Regeringen följer detta arbete på olika sätt.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.