Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare Skr. 2017/18:128

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta (RiR 2017:33).

Ladda ner:

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det bör vidtas åtgärder på området för att förbättra tillsynen över ställföreträdare och överförmyndare.

Regeringen anser att det också finns anledning att modernisera och anpassa regelverket om gode män och förvaltare. Regeringen har därför inlett ett arbete för att sådana åtgärder ska genomföras. Riksrevisionens granskning utgör ett värdefullt bidrag i detta arbete.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.