Skrivelse från Finansdepartementet

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017 Skr. 2017/18:130

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) verksamhet t.o.m. 2017. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar för 2017 och en utvärdering av AP-fondernas verksamhet sedan 2001. Skrivelsen överlämnas årligen till riksdagen senast den 1 juni.

Under 2017 uppgick det samlade resultatet för Första–Fjärde och Sjätte
AP-fonderna (buffertfonderna) till 121 miljarder kronor efter kostnader,
vilket motsvarar en avkastning på 9,2 procent. Detta kan jämföras med
att den genomsnittliga avkastningen har varit 6,2 procent per år sedan
nuvarande system infördes 2001. Under samma period har inkomstindex ökat med 3,0 procent per år. Buffertfonderna har därmed bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet, vilket var avsikten när det nuvarande AP-fondssystemet infördes. Inkomstindex ligger till grund för uppräkningen av skulden i inkomstpensionssystemet.

Buffertfondernas avkastning följer i stor utsträckning utvecklingen på
de finansiella marknaderna. Låga räntor och en god global tillväxt har
bidragit till börsuppgångar under en längre tid. Buffertfondernas
ackumulerade resultat efter finanskrisen 2008 står för 90 procent av det
ackumulerade resultatet sedan 2001. Vid utgången av 2017 uppgick det
samlade kapitalet i buffertfonderna till 1 412 miljarder kronor. Det är
dubbelt så mycket som vid slutet av 2008 trots att buffertfonderna under
samma tid betalat ut 183 miljarder kronor till inkomstpensionssystemet.