Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017 ID-nummer: Skr. 2017/18:277

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

I skrivelsen redogör regeringen för hur Allmänna arvsfonden har förvaltats. Den redovisar också hur Arvsfondsdelegationen under 2017 har fördelat pengar från fonden.

Ladda ner:

Regeringen redogör för hur den bedömer Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. Regeringen anger de områden som den menar bör prioriteras vid kommande fördelning av stöd från Allmänna arvsfonden.