Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser Skr. 2017/18:293

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser – är kostnadsmåtten tillförlitliga? (RiR 2018:7).

Ladda ner:

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att kommunernas
valfrihet att fördela gemensamma kostnader på olika organisatoriska
nivåer gör att det finns en viss osäkerhet i jämförbarheten mellan
kommunernas kostnadsuppgifter för olika verksamheter i det årliga
räkenskapssammandraget.

Statistiska centralbyrån (SCB) svarar för insamlingen av uppgifter om
kommunernas och landstingens ekonomi, bl.a. genom räkenskapssammandraget. SCB har fått i uppdrag att samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs. Myndigheten väger användarnas önskemål mot den ökade produktionskostnaden och bördan av att lämna uppgifter som förändringen innebär. Om SCB efter utredning bedömer att det är lämpligt att gå vidare, kan myndigheten göra det utan ett ytterligare uppdrag från regeringen. Regeringen avser mot denna bakgrund inte vidta någon åtgärd med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.