Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser Skr. 2018/19:10

Publicerad

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar och åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser – önsketänkande framför träffsäkra volymbedömningar (RiR 2018:10).

Ladda ner:

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förbättra både analys och dokumentation vid volymbedömningar, redovisa vilka volymbedömningar som görs samt säkerställa att dessa går att följa upp i efterhand. Riksrevisionen rekommenderar vidare regeringen att följa upp och utvärdera träffsäkerheten i volymbedömningarna samt analysera orsakerna till eventuella avvikelser mellan bedömningar och utfall.

Regeringen arbetar kontinuerligt med att utveckla beräkningsmetoder och prognosmodeller, dokumentation av analys och antaganden, redovisningar, uppföljningar och utvärderingar. Riksrevisionens granskning är ett viktigt bidrag till detta arbete.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.