Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa Skr. 2018/19:14

Publicerad

Riksrevisionen har granskat sjukskrivningsprocessen och det stöd ansvariga myndigheter ger läkare i primärvården i deras försäkringsmedicinska uppdrag. Resultatet av granskningen redovisas i rapporten Bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa – en process med stora utmaningar.

Ladda ner:

Riksrevisionen bedömer att det är motiverat att se över Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys, med fokus på DFA-kedjan (diagnos, funktionsnedsättning och aktivitets-begränsning), när det gäller psykiatriska diagnoser. Enligt Riksrevisionen bör denna översyn göras inom ramen för det pågående uppdrag som regeringen har gett Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Regeringen anser att Riksrevisionens rapport bör kunna vara ett underlag i det uppdraget.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition