Skrivelse från Finansdepartementet

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt regionala utvecklings- och investeringsbanker 2016, 2017 och 2018 Skr. 2018/19:35

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redogörs för verksamheten i Asiatiska banken för
infrastrukturinvesteringar, Europeiska banken för återuppbyggnad och
utveckling, Europeiska investeringsbanken, Internationella valutafonden, Nordiska investeringsbanken och Världsbanksgruppen 2016, 2017 och 2018.

I skrivelsen behandlas de internationella finansiella institutionernas
arbete med finansiell och monetär stabilitet, bedömningar av den
ekonomiska och finansiella utvecklingen samt frågor som rör
institutionernas insatser och resurssituation. Vidare behandlas jämställdhet, miljö-, klimat- och energifrågor, styrnings- och inflytandefrågor samt andra frågor som är viktiga för institutionerna.