Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea Skr. 2018/19:49

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de slutsatser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Försäljningarna av statens aktier i Nordea (RiR 2018:29). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av rapporten.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition