Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet Skr. 2018/19:80

Publicerad

I rapporten Förvaltningen av premiepensionssystemet – kostnadseffektivitet för spararnas bästa? redovisar Riksrevisionen resultatet av myndighetens granskning av om förvaltningen av premiepensionssystemet fungerar som det är tänkt.

Ladda ner:

  • Riksrevisionens övergripande slutsats är att förvaltningen av premiepensionssystemet kan bli mer kostnadseffektiv.
  • Riksrevisionen anser att det finns flera faktorer som försvårar en kostnadseffektiv förvaltning och som behöver åtgärdas.
  • Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda möjligheten att ställa högre krav på fondbolag som vill verka på fondtorget att redovisa samtliga kostnader samt att ge Pensionsmyndigheten i uppdrag att genomföra regelbundna utvärderingar av kostnadseffektiviteten på fondtorget.

Regeringen bedömer att det för närvarande inte är lämpligt att utreda möjligheten att ställa högre krav på fondbolag som vill verka på fondtorget att redovisa samtliga kostnader.

Regeringen bedömer inte heller att det är lämpligt att ge Pensionsmyndigheten i uppdrag att genomföra regelbundna utvärderingar av kostnadseffektiviteten på fondtorget.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition