Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades Skr. 2018/19:109

Publicerad

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar och åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Myndighetsreformen då UHR och UKÄ inrättades – intentioner och måluppfyllelse (RiR 2018:35).

Ladda ner:

Granskningen visar att flera av intentionerna med reformen av myndigheterna har uppnåtts och att nuvarande myndighetsstruktur på det stora hela fungerar tillfredsställande. Riksrevisionen bedömer dock att gränsen mellan granskande, utvecklande och främjande uppdrag ibland är otydlig och att reformens intentioner om en tydlig rollfördelning kan vara svåra att upprätthålla inom vissa områden. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att:

  • överväga att ha gemensamma myndighetsdialoger med de båda myndigheterna,
  • överväga ömsesidig representation i styrelse och insynsråd, och
  • tydliggöra ansvar och resursfördelning ytterligare när gemensamma uppdrag ges till myndigheter.